آموزش های مرتبط با نگهداری گیاهان آپارتمانی با تشریح موارد ذیل :

1- معرفی نیاز آبی هر گیاه و نحوه آبیاری آن در فصول مختلف

2- بررسی نور مورد نیاز گیاهان آپارتمانی و بهترین مکان برای رشد

3- راه های تشخیص بهترین خاک جهت نگهداری گل آپارتمانی 

4- بررسی نیاز و یا عدم نیاز رقم های مختلف گل آپارتمانی به رطوبت محیطی

5- مشخص نمودن بهترین دما برای نگهداری گیاهان آپارتمانی

6- جمع بندی و معرفی گیاه به عنوان گیاهی با نگهداری ساده ، معمولی و پرتوجه