در این قسمت از دایرکتوری ویکی گل سعی شده اسامی گیاهان مختلف آپارتمانی ، ساکولنت ها و ... بهمراه عکس تشریح شده و موضوعات زیر در مطالب گنجانده شود :

دانستن نام گیاهان آپارتمانی یکی از اولین قدم ها برای نگهداری اصولی و شناخت بهتر آنها می باشد.

در مطالب زیر شما در کنار شناخت انواع رقم های موجود از گل های مختلف نام های مورد استفاده آن را نیز یاد می گیرید.

اسامی گیاهان آپارتمانی در جهان گاهی دارای داستان هایی جذاب بوده که شنیدن آن بی فایده نخواهد بود. سعی شده که این مورد برای هر گیاه آپارتمانی استخراج شده و در ذیل مطالب اضافه شود.

گل ها در فرهنگ های مختلف می توانند نمادی خاص بوده و به همین سبب دارای ارزش شوند، این نماد گرایی در گل ها با نام Symbolism در مطالب گنجانده شده است.