استفاده از گل و گیاه در محیط اطراف باعث دریافت حس زیبای طراوت و رشد می شود. اما غالباً در زندگی شهری امروز کمبود نور باعث کاهش تمایل به استفاده از گیاهان شده است.
در این قسمت از دایرکتوری ویکی گل سعی شده با معرفی انواع گل سایه دوست شما رو یک قدم به دریافت حس زیبای پروش گل و گیاه نزدیک کنیم.

1- معرفی گل سایه دوست و میزان نور مورد نیاز در فصول مختلف 

2- بررسی میزان حداقل نور مورد نیاز برای عدم از بین رفتن گل آپارتمانی

3- تاثیر کاهش میزان نور در دیگر شرایط اساسی مانند آبیاری ، دما و تغذیه گیاه